You are here:: Home
 
 

Lịch Kiểm tra Học kỳ 1 năm học : 2014-2015

Trường THCS Chu Văn An

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ  I -  NĂM HỌC:  2014 - 2015

THỨ

BUỔI   SÁNG

BUỔI   CHIỀU

/  NGÀY

MÔN /  LỚP

THỜI  GIAN

MÔN / LỚP

THỜI  GIAN

 

THỨ HAI

15 / 12 / 2014

 

NGỮ VĂN       8

TIẾNG ANH   8

(Kiểm tra nghe nói Anh 8 lớp TĐ)

 

90 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 30

Từ 10h15

 

NGỮ VĂN      7

ĐỊA LÝ           7

 

 

90 ph . Từ  13 giờ 30

45 ph . Từ  15 giờ 30

 

THỨ BA

16 / 12 / 2014

 

NGỮ VĂN      6

ĐỊA LÝ           6

 

 

90 ph Từ 7 giờ 30

45ph  Từ 9 giờ 30

 

TOÁN              8

ĐỊA LÝ            8

 

 

90 ph . Từ  13 giờ 30

45 ph . Từ  15 giờ 30

 

THỨ TƯ

17 / 12 / 2014

 

NGỮ VĂN      9

ĐỊA LÝ           9

 

 

90 ph Từ 7 giờ 30

45ph  Từ 9 giờ 45

 

TOÁN              6

LỊCH SỬ         6

 

 

90 ph . Từ  13 giờ 30

45 ph . Từ  15 giờ 30

 

THỨ NĂM

18 / 12 / 2014

 

TOÁN              9

LỊCH SỬ         9

 

 

90 ph Từ 7 giờ 30

45ph  Từ 9 giờ 45

 

 

VẬT LÝ          8

SINH HỌC     8

 

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

 

 

THỨ  SÁU

19 / 12 / 2014

 

VẬT LÝ        9

SINH HỌC     9

 

 

45 ph Từ 7  giờ  30

45 ph Từ 8 giờ   30

 

 

TOÁN              7

LỊCH SỬ         7

 

 

90 ph . Từ  13 giờ 30

45 ph . Từ  15 giờ 30

 

 

THỨ BẢY

20 / 12 / 2014

 

HOÁ HOC     9

TIẾNG ANH    9

 

 

45 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 00

 

VẬT LÝ          6

SINH HỌC     6

 

 

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

 

 

THỨ  HAI

22 / 12 / 2014

 

VẬT LÝ          7

SINH HỌC     7

 

 

45 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 00

 

CÔNG DÂN    6

TIẾNG ANH   6

(Kiểm tra nghe nói Anh 6 )

 

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

Từ 15 giờ

 

THỨ  BA

23 / 12 / 2014

 

HÓA HỌC       8

LỊCH SỬ          8

 

 

45 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 00

 

CÔNG DÂN    7 TIẾNG ANH   7

(Kiểm tra nghe nói Anh 7 lớp MR)

 

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

Từ 15 giờ

CHÚ Ý: Các môn còn lại K/6,7,8,9 kiểm tra theo TKB do GVBM phụ trách  (Từ  8/12 -13/12/2014)

Mọi hoạt động khác theo dõi trên lịch công tác hàng ngày.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Quý