You are here:: Home
 
 

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013-2014

Trường THCS Chu Văn An LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ  II - NĂM HỌC: 2013 - 2014

 

BUỔI   SÁNG

BUỔI   CHIỀU

 

/  NGÀY

MÔN /  LỚP

THỜI  GIAN

MÔN / LỚP

THỜI  GIAN

 

 

THỨ BA

15 / 04 / 2014

 

 

NGỮ VĂN        9

ĐỊA LÝ           9

 

90 ph - Từ 7 giờ 30

45 ph - Từ 10 giờ 00

 

Học bình thường ( Khối 6,8)

 

 

THỨ TƯ

16 / 04 / 2014

 

TOÁN              9

LỊCH SỬ          9

 

 

90 ph - Từ 7 giờ 30

45 ph - Từ 10 giờ 00

 

Học bình thường ( Khối 6,8)

 

 

THỨ NĂM

17 / 04 / 2014

 

VẬT LÝ           9

SINH HỌC      9

 

45 ph  - Từ 7 giờ 30

45 ph  - Từ 9 giờ 15

 

Học bình thường ( Khối 6,8)

 

 

THỨ SÁU

18 / 04 / 2014

 

HOÁ HỌC        9

TIẾNG ANH      9

 

 

45 ph  - Từ 7 giờ 30

45 ph  - Từ 9 giờ 15

 

Học bình thường ( Khối 6,8)

 

19 / 04 / 2014 – 04 / 05 / 2014

HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHOÁ BIỂU

 

THỨ HAI

05 / 05 / 2014

 

SINH HỌC      7

CÔNG DÂN     7

 

45 ph  - Từ  7 giờ 30

45 ph  - Từ  8 giờ 30

 

SINH HỌC    6

CÔNG DÂN    6

 

45 ph - Từ 13 giờ  30

45 ph - Từ  14 giờ 30

 

 

THỨ BA

06 / 05 / 2014

 

NGỮ VĂN       8

TIẾNG ANH    8

 

90 ph - Từ 7 giờ 30

45 ph  - Từ 9 giờ 30

 

NGỮ VĂN      7

ĐỊA LÝ         7

 

90 ph - Từ  13 giờ 30

45 ph - Từ  15 giờ 30

 

 

THỨ TƯ

07 / 05 / 2014

 

TOÁN            8

LỊCH SỬ        8

 

90 ph - Từ 7 giờ 30

45ph  - Từ 9 giờ 30

 

NGỮ VĂN      6

ĐỊA LÝ         6

 

90 ph  - Từ 13 giờ 30

45 ph - Từ  15 giờ 30

 

 

THỨ NĂM

08 / 05 / 2014

 

TOÁN            7

LỊCH SỬ        7

 

90 ph - Từ 7 giờ 30

45ph  - Từ 9 giờ 30

 

HOÁ  HỌC    8

ĐỊA LÝ         8

 

45 ph - Từ 13 giờ  30

45 ph - Từ  14 giờ 30

 

 

THỨ  SÁU

09 / 05 / 2014

VẬT LÝ          7

TIẾNG ANH     7

(Kiểm tra nghe nói Anh 7 lớpTĐ)

45 ph - Từ 7 giờ 30

45ph  - Từ 8 giờ 30

Từ 9 giờ 30

 

TOÁN           6

LỊCH SỬ       6

 

90 ph - Từ 13 giờ  30

45 ph - Từ  15 giờ 30

 

 

THỨ  BẢY

10 / 05 / 2014

VẬT LÝ          8

SINH HỌC     8

 

 

45 ph  - Từ  7 giờ 30

45 ph  - Từ  8 giờ 30

 

 

VẬT LÝ         6

TIẾNG ANH    6

(Kiểm tra nghe nói Anh 6 lớpMR)

 

45 ph - Từ 13 giờ  30

45 ph - Từ  14 giờ 30
Từ 15 giờ

 
CHÚ Ý: Các môn còn lại /6,7,8,9 thi theo TKB do GVBM phụ trách

HIỆU TRƯỞNG