You are here:: Home
 
 

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013-2014

Trường THCS Chu Văn An

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ  I - NĂM HỌC:  2013 - 2014

THỨ

BUỔI   SÁNG

BUỔI   CHIỀU

/  NGÀY

MÔN /  LỚP

THỜI  GIAN

MÔN / LỚP

THỜI  GIAN

 

THỨ NĂM

12 / 12 / 2013

 

NGỮ VĂN       8

ĐỊA LÝ            8

 

90 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 30

 

NGỮ VĂN      7

ĐỊA LÝ        7

 

90 ph . Từ  13 giờ 30

45 ph . Từ  15 giờ 30

 

THỨ SÁU

13 / 12 / 2013

 

TOÁN              8

TIẾNG ANH   8

 

90 ph Từ 7 giờ 30

45ph  Từ 9 giờ 30

 

NGỮ VĂN      6

ĐỊA LÝ           6

 

90 ph . Từ  13 giờ 30

45 ph . Từ  15 giờ 30

 

THỨ BẢY

14 / 12 / 2013

 

TOÁN              7

LỊCH SỬ         7

 

90 ph Từ 7 giờ 30

45ph  Từ 9 giờ 45

 

TOÁN              6

LỊCH SỬ         6

 

90 ph . Từ  13 giờ 30

45 ph . Từ  15 giờ 30

 

THỨ HAI

16 / 12 / 2013

 

VẬT LÝ          7

SINH HỌC     7

45 ph Từ 7  giờ  30

45 ph Từ 8 giờ   30

 

VẬT LÝ          8

SINH HỌC     8

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

 

THỨ  BA

17 / 12 / 2013

 

NGỮ VĂN       9

ĐỊA LÝ              9

90 ph  Từ 7 giờ  30

45 ph  Từ 9 giờ 45

 

CÔNG DÂN    6

TIẾNG ANH   6

(Kiểm tra nghe nói Anh 6 lớp TĐ)

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

Từ 15 giờ

 

THỨ TƯ

18 / 12 / 2013

 

TOÁN             9

LỊCH SỬ        9

 

90 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 45

 

CÔNG DÂN    7

TIẾNG ANH   7

(Kiểm tra nghe nói Anh 7 lớp TĐ)

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

Từ 15 giờ

 

THỨ  NĂM

19 / 12 / 2013

 

VẬT LÝ        9

SINH HỌC     9

 

45 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 00

HÓA HỌC       8

LỊCH SỬ          8

45 ph Từ  13 giờ  30

45 ph Từ  14 giờ  45

 

THỨ  SÁU

20 / 12 / 2013

 

HOÁ HOC     9

TIẾNG ANH    9

 

45 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 00

 

VẬT LÝ          6

SINH HỌC     6

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

CHÚ Ý: Các môn còn lại /6,7,8,9 kiểm tra theo TKB do GVBM phụ trách (Từ  6/12 -21/12/2013)

- Buổi sáng : Học sinh có mặt tại trường lúc 7h 00 để làm thủ tục vào phòng thi.

- Buổi chiều: Học sinh có mặt tại trường lúc 13h 00 để làm thủ tục vào phòng thi.

HIỆU TRƯỞNG