You are here:: Home
 
 

Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học : 2012-2013

Trường THCS Chu Văn An

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ  II - NĂM HỌC:  2012 - 2013

BUỔI   SÁNG

BUỔI   CHIỀU

/  NGÀY

MÔN /  LỚP

THỜI  GIAN

MÔN / LỚP

THỜI  GIAN

 

THỨ BA

23 / 04 / 2013

 

 

NGỮ VĂN      9

ĐỊA LÝ           9

 

90 ph - Từ 8 giờ 00

45 ph - Từ 10 giờ 00

 

Học bình thường ( Khối 6,8)

 

THỨ TƯ

24 / 04 / 2013

 

TOÁN              9

LỊCH SỬ         9

 

 

90 ph - Từ 8 giờ 00

45 ph - Từ 10 giờ 00

 

Học bình thường ( Khối 6,8)

 

THỨ NĂM

25 / 04 / 2013

 

VẬT LÝ          9

SINH HỌC     9

 

45 ph  - Từ 8 giờ 00

45 ph  - Từ 9 giờ 15

 

Học bình thường ( Khối 6,8)

 

THỨ SÁU

26 / 04 / 2013

 

HOÁ HỌC       9

TIẾNG ANH   9

 

 

45 ph  - Từ 8 giờ 00

45 ph  - Từ 9 giờ 15

 

Học bình thường ( Khối 6,8)

 

27 / 04 / 2013 – 05 / 05 / 2013

HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHOÁ BIỂU

 

THỨ HAI

06 / 05 / 2013

 

SINH HỌC      7

CÔNG DÂN    7

 

45 ph  - Từ  7 giờ 30

45 ph  - Từ  8 giờ 30

 

SINH HỌC      6

CÔNG DÂN    6

 

45 ph - Từ 13 giờ  30

45 ph - Từ  14 giờ 30

 

THỨ BA

07 / 05 / 2013

 

NGỮ VĂN       8

TIẾNG ANH   8

 

90 ph - Từ 7 giờ 30

45 ph  - Từ 9 giờ 30

 

NGỮ VĂN      7

ĐỊA LÝ           7

 

90 ph - Từ  13 giờ 30

45 ph - Từ  15 giờ 30

 

THỨ TƯ

08 / 05 / 2013

 

TOÁN              8

LỊCH SỬ         8

 

90 ph - Từ 7 giờ 30

45ph  - Từ 9 giờ 30

 

NGỮ VĂN      6

ĐỊA LÝ           6

 

90 ph  - Từ 13 giờ 30

45 ph - Từ  15 giờ 30

 

THỨ NĂM

09 / 05 / 2013

 

TOÁN              7

LỊCH SỬ         7

 

90 ph - Từ 7 giờ 30

45ph  - Từ 9 giờ 30

 

HOÁ  HỌC     8

ĐỊA LÝ           8

 

45 ph - Từ 13 giờ  30

45 ph - Từ  14 giờ 30

 

THỨ  SÁU

10 / 05 / 2013

 

VẬT LÝ          7

TIẾNG ANH  7

 

45 ph - Từ 7 giờ 30

45ph  - Từ 8 giờ 30

 

TOÁN              6

LỊCH SỬ         6

 

90 ph - Từ 13 giờ  30

45 ph - Từ  15 giờ 30

 

THỨ  BẢY

11 / 05 / 2013

VẬT LÝ          8

SINH HỌC     8

 

 

45 ph  - Từ  7 giờ 30

45 ph  - Từ  8 giờ 30

 

 

VẬT LÝ          6

TIẾNG ANH  6

(Kiểm tra nghe nói Anh 6 lớpTĐ)

 

45 ph - Từ 13 giờ  30

45 ph - Từ  14 giờ 30
Từ 15 giờ
CHÚ Ý: Các môn còn lại /6,7,8,9 thi theo TKB do GVBM phụ trách

Mọi hoạt động khác theo dõi trên lịch công tác hàng ngày.

HIỆU TRƯỞNG