You are here:: Home
 
 

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Trường THCS Chu Văn An

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ  I - NĂM HỌC:  2012 - 2013

THỨ

BUỔI   SÁNG

BUỔI   CHIỀU

/  NGÀY

MÔN /  LỚP

THỜI  GIAN

MÔN / LỚP

THỜI  GIAN

 

THỨ BA

18 / 12 / 2012

 

NGỮ VĂN       9

ĐỊA LÝ            9

 

 

90 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 45

 

NGỮ VĂN      6

ĐỊA LÝ           6

 

 

90 ph Từ  13 giờ 30

45 ph Từ  15 giờ 30

 

THỨ TƯ

19 / 12 / 2012

 

TOÁN              9

LỊCH SỬ         9

 

 

90 ph Từ 7 giờ 30

45ph  Từ 9 giờ 45

 

NGỮ VĂN      7

ĐỊA LÝ           7

 

 

90 ph Từ  13 giờ 30

45 ph Từ  15 giờ 30

 

THỨ NĂM

20 / 12 / 2012

 

VẬT LÝ          9

SINH HỌC     9

 

 

45 ph Từ 7 giờ 30

45ph  Từ 9 giờ 00

 

NGỮ VĂN      8

TIẾNG ANH  8

 

 

90 ph Từ  13 giờ 30

45 ph Từ  15 giờ 30

 

THỨ SÁU

21 / 12 / 2012

 

HOÁ HOC     9

TIẾNG ANH    9

 

45 ph  Từ 7 giờ  30

45 ph  Từ 9 giờ 00

 

TOÁN             8

SINH VẬT     8

 

 

90 ph Từ  13 giờ  30

45 ph Từ  15 giờ  30

 

THỨ  BẢY

22 / 12 / 2012

 

TOÁN             7

LỊCH SỬ        7

 

 

90 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 45

 

 

TOÁN             6

LỊCH SỬ        6

 

 

90 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 15 giờ  30

 

THỨ HAI,  BA

24, 25/12/2012

HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHOÁ BIỂU

 

THỨ TƯ

26 / 12 / 2012

 

VẬT LÝ        8

LỊCH SỬ        8

 

 

45 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 00

 

VẬT LÝ          7

TIẾNG ANH    7

 

 

45 ph Từ  13 giờ  30

45 ph Từ  14 giờ  45

 

 

THỨ  NĂM

27 / 12 / 2012

 

HOÁ HOC     8

ĐỊA LÝ            8

 

 

45 ph . Từ  7 giờ 30

45 ph . Từ  9 giờ 00

 

VẬT LÝ          6

TIẾNG ANH    6

(Kiểm tra nghe nói Anh 6 lớp Thí điểm)

 

45 ph Từ 13 giờ  30

45 ph Từ 14 giờ  45

Từ 15 giờ

CHÚ Ý: Các môn còn lại K6,7,8,9 kiểm tra theo TKB do GVBM phụ trách  (Từ  10/12 -15/12/2012)