Thông tin trường THCS Chu Văn An

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

(Thông tin đơn vị)

 

- Địa chỉ: 70A Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: BGH: (2036) 3821347          VP: (0236) 3692224

- Cơ quan chủ quản: UBND quận Thanh Khê

- Cơ quan quản lý về chuyên môn: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê

- MST: 0401312158

- Lãnh đạo nhà trường:

   + Hiệu trưởng: Bà Lê Thị Hoàng Chinh                Điện thoại: 0983497697

   + P. Hiệu trưởng (CM): Bà Lê Thị Thu Thảo         Điện thoại: 0963710799

   + P. Hiệu trưởng (HĐNG): Ông Huỳnh Tấn Lành  Điện thoại: 0934315198

   + Chủ tịch Công đoàn: Ông Trà Lam Khôi            Điện thoại: 0905288138    

1. Tªn ®¬n vÞ (tr­êng ) : Tr­êng Trung häc c¬ së Chu V¨n An

( Theo Q§ sè 16/TCCB ngµy 19/08/1996 cña Së GD&§T QN§N )

2. Tªn cò : Tr­êng Phæ th«ng cÊp 2 Chu V¨n An

( Theo V¨n th­ sè 20/TH ngµy 08/10/1975 cña Ty Gi¸o dôc QN§N)

3. Th«ng tin cña ®¬n vÞ :

- Thêi gian thµnh lËp tr­êng : 08 Th¸ng 10 n¨m 1975

- Ph¸t triÓn tr­êng, líp, häc sinh tõ n¨m häc 1975 - 1976 ®Õn 2001-2002:

 

* N¨m häc 1975-1976 : CÊp 2 : 565 häc sinh / 14 líp

* N¨m häc 2001-2002 : Cã 1294 häc sinh / 31 líp

* N¨m häc 2002-2003 : Cã 1386 häc sinh / 32 líp

N¨m häc 2003 - 2004 Cã 1364 häc sinh/32 líp

N¨m häc 2004-2005 Cã 1382 häc sinh/32 líp

N¨m 2005-2006 Cã 1398 häc sinh/32 líp

N¨m häc 2006-2007 Cã 1405 häc sinh/32 líp

- Sè l­îng CB, GV, CNV tõ n¨m häc 1995 - 1996 ®Õn 2001 - 2002:

 

* N¨m häc 1975-1976 : Cã 69 CB, GV, CNV

* N¨m häc 2001-2002 : Cã 64 CB, GV, CNV

* N¨m häc 2002-2003 : Cã 63 CB, GV, CNV

N¨m häc 2003 – 2004 Cã 73 CB,GV,CNV

N¨m häc 2004 – 2008 Cã 74 CBGVNV

- C¸c danh hiÖu thi ®ua cña ®¬n vÞ, tæ chuyªn m«n, ... tõ n¨m häc 1994-1995 ®Õn 2006 - 2007:


Video clip

Website liên kết

Thống kê truy cập

Hôm nay196
Hôm qua325
Tuần này1618
Tháng này7274
Tất cả233020